برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (8)

2-2-2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 202-2-2-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………. 222-2-2-3 پیشینه متغیر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 242-2-2-4 تحلیل و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. 282-2-3 مشتری گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 292-2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 292-2-3-2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 302-2-3-3 پیشینه متغیر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 322-2-3-4 تحلیل و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (7)

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….502-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..512-5- مبانی جرمانگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..532-5-1- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….532-5-2- مبانی جرمانگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..552-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..552-5-2-2- جرایم علیه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1182)

(همان ماخذ، ص 32)منظور از هر چهار مقوله رسمیت، پیچیدگی، تمرکز و نسبتهای پرسنلی در این پژوهش میزان امتیازی است که هر مدیر یا معاون به پرسشنامه‌ای که برای سنجش این مولفه‌ها در نظر گرفته Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1181)

متغیر مستقل:8متغیر وابسته:8فرضیه‏های تحقیق:9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:9روش شناسی تحقیق:11فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری12طرح بحث:13مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری13گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1180)

متغیر مستقل:8متغیر وابسته:8فرضیه‏های تحقیق:9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:9روش شناسی تحقیق:11فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری12طرح بحث:13مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری13گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1179)

6- روش q توبین (q Tobin)367- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)37ارزیابی عملکرد38تعاریف38تعاریف عملکرد38تعریف ارزیابی38تعریف ارزیابی عملکرد38روش های ارزیابی عملکرد38اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد39مبنای ارزیابی عملکرد39تکنیک های ارزیابی عملکرد40اهداف ارزیابی عملکرد40مروری بر پیشینه تحقیق41تحقیقات خارجی41تحقیقات Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1178)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1 بیان مسأله53-1 ضرورت انجام تحقیق64-1 اهداف تحقیق75-1 فرضیه های تحقیق81-5-1 فرضیه های اصلی82-5-1 فرضیه های فرعی86-1 روشهای جمع آوری اطلاعات87-1 قلمرو تحقیق9فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه112-2تعاریف عملیاتی121-2-2 تعریف Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1177)

5-1) مقدمه1515-2) نتایج آمار توصیفی1515-3 ) نتایج آمار استنباطی1545-4) پیشنهاداتی در راستای تحقیق1595-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی159منابع و ماخذ161ضمائم168پرسشنامه169جداول177 چکیده :تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (1176)

مقدمه132-1- اوقات فراغت132-1-1- دیدگاه های اوقات فراغت292-1-2- کارکردهای اوقات فراغت312-2- فعالیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت37 سایت منبع 2-3- حمایت اجتماعی422-4- پیشینه تحقیق50فصل سوم59مقدمه603-1- روش پژوهش603-2- جامعه آماری603-3- شیوه برآورد حجم نمونه و روش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1174)

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان192-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر212-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند212-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز212-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی222-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند232-5- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1173)

1-5-2- تمایز فنوتیپی و اتصال اولیه 81-5-3- اتصال برگشت‌ناپذیر 81-6- بلوغ بیوفیلم 91- 7-کنده شدن به عنوان یک بخش از تکامل بیوفیلم 91- 8- تشکیل بیوفیلم به عنوان یک فرایند تکاملی 111-9- ارتباطات سلول-سلول در Read more…